مقایسه بین مدارس فرانسه وژاپن - شبکه‌ما

~~درپایان تابستان دانش آموزان برای رفتن دوباره به مدرسه مشکل دارند چه میتوان کردتااین مشکل برطرف شود؟چطوررفتن به مدرسه راآسانترمیکنند؟درنظام آموزشی فرانسه روزهای بلند درسی...

مقایسه بین مدارس فرانسه وژاپن

دسته بندی ها:
توضیحات:

~~درپایان تابستان دانش آموزان برای رفتن دوباره به مدرسه مشکل دارند چه میتوان کردتااین مشکل برطرف شود؟چطوررفتن به مدرسه راآسانترمیکنند؟درنظام آموزشی فرانسه روزهای بلند درسی وجوددارنددرمدرسه های فرانسه دوشنبه سه شنبه پپنج شنبه ها وجمعه هاکلاس تشکیل میشودکه ازساعت هشت ونیم تاچهارونیم است واستراحتی هم برای نهاروجودداردبه گفته معلمها برای هردقیقه برنامه ریزی شده است وبرنامه خیلی فشرده است.البته دانش آموزانی که والدین شاغل دارند ساعتهای بیشتری درمدرسه میمانند وکلاسهای فوق برنامه رامیگذرانند.فرانسه متعهدبه اصلاح نظام آموزشی خود شده است.
درژاپن نظم وانضباط بسیاری درمدارس برقرار است هزینه تحصیل بسیا ربالاست وژاپن جزوگرانترین کشورها برای تحصیل است.دانش آموزان پنج روزدرهفته رابه مدرسه میروندودر مدرسه به نظافت کمک میکنند.دانش آموزان ژاپنی مشغله زیادی دارند.ومدام مشغول یادگیری هستند.