شیر و شکار حیوان - شبکه‌ما

در رودخانه ای زیبا که در بین جنگل هل قرار داشت و حیوانات زیادی از این رودخانه استفاده میکردند و از از ان برای خوردن...

شیر و شکار حیوان

دسته بندی ها:
توضیحات:

در رودخانه ای زیبا که در بین جنگل هل قرار داشت و حیوانات زیادی از این رودخانه استفاده میکردند و از از ان برای خوردن و نشیدن اب استفاده  می کردند و بعضی حیوانات هم برای تفریح و سرگرمی و اب تنی می کردند و حوانات گوره خرها و فیل ها در این اب بازی میکردند و فیل ها هم اب تنی میکردند که دیدنی هم بود  وقتی حیوانات داشتند بازی میکردند و مشغول در اب بودند شیری در ان حوالی و اطراف رودخانه کمین کرده بود تا یکی از گوره خرها را شکار کند که در اخر موفق شد که بعد از دنبال کردن زیاد یکی از انها را شکار کند.