میمونها - شبکه‌ما

حیواناتی که کمی هم اجتماعی هستند و گروهی کار میکنند و همیشه در کنار همدیگه هستند ممیمونها هستند که همشه و در همه جا با...

میمونها

دسته بندی ها:
توضیحات:

حیواناتی که کمی هم اجتماعی هستند و گروهی کار میکنند و همیشه در کنار همدیگه هستند ممیمونها هستند که همشه و در همه جا با هم هستند و با هم متحد هستند و هموای همدیگه و مراقب همدیگه هستند ولی همیشه میمون های بدی هم وجود دارند که اینجا ممیمونها در کنار ابی هستند که دارند با هم بازی میکنند که در حین بازی کردن یکی از میمونها میمون دیگری را در اب میندازد که اون میمونی که تو اب افتاده بود در بغل و اغوش خود هم بچه میمونی در بغلش بود که بچه میمون بر اثر تو اب افتادن بچه خود را از دست داد.