دیده شدن موجود عجیب - شبکه‌ما

دوستان از ۱:۱۸ تا ۱:۲۰ یک چیزی به سرعت از کنار دکل به سمت اسمان پرواز میکند.  

دیده شدن موجود عجیب

دسته بندی ها:
توضیحات:

دوستان از ۱:۱۸ تا ۱:۲۰ یک چیزی به سرعت از کنار دکل به سمت اسمان پرواز میکند.