تمساح و گوره خرها - شبکه‌ما

حیوانهی وحشی که در طبیعت وحشی زندگی میکنند  برای در امان ماندن از دست حیوانهای وحشی درنده  همیشه در حال حرکت و کوچ کردن هستند...

تمساح و گوره خرها

دسته بندی ها:
توضیحات:

حیوانهی وحشی که در طبیعت وحشی زندگی میکنند  برای در امان ماندن از دست حیوانهای وحشی درنده  همیشه در حال حرکت و کوچ کردن هستند که حیوانات به صورت گروهی حرکت میکنند که اینجا هم تعداد های زیادی از گوره خرها اینجا هستند که میخواهند برای کوچ کردن از رودخانه رد بشند و که این رد شدن از ردوخانه کار اسانی نیست چون حیوانهای درنده خطرناکی در این اب های رودخانه هستند که رد شدن از انها کار اسانی نیست ولی چه باید کرد که باید رد شد وگوره خرها کار خود را برای رد شدن از رودخانه اغاز میکنند.