نبرد فیل با تمساح - شبکه‌ما

فیل ها حیواناتی نجیب و اروم هستند و زیاد هم کاری به کسی ندارند ولی وقتی کسی بخواد به قلمرو انها تجاوز کنه و یاکسی...

نبرد فیل با تمساح

دسته بندی ها:
توضیحات:

فیل ها حیواناتی نجیب و اروم هستند و زیاد هم کاری به کسی ندارند ولی وقتی کسی بخواد به قلمرو انها تجاوز کنه و یاکسی بخواد انها را اذیت کنه خیلی عصبانی میشند که کسی دیگه جلودار انها نیست و لی اینجا وقتی فیل میخواد با بچه و فرزندش بره بر روی اب رودخانه اب بخورند و خورتوم خود را در اب فرو میبند که اب بخورند یک مرتبه چیزی خورتوم ان فیل را گرفت و وقتی که فیل خورتوم خود را از اب بیرون اورد دید که تمساحی بزرگ خورتوم فیل را گرفته و فیل هر کاری میکرد که تمساح اونو رها کنه ولی تمساح ولش نمیکرد.