خرس های قطبی در اب با انسان - شبکه‌ما

خرس ها هم حیواناتی وحشی هستند که ادمنمیشه روانها حساب کرد که ادم بخواد با خرس ها بازی کرد یا باانها دوست بشیم و این...

خرس های قطبی در اب با انسان

دسته بندی ها:
توضیحات:

خرس ها هم حیواناتی وحشی هستند که ادمنمیشه روانها حساب کرد که ادم بخواد با خرس ها بازی کرد یا باانها دوست بشیم و این کار احمقانه ای است که در اینجا خرس های قطبی را میبینید که در اب هستند که در این میان هم انسانیدر اب در میان خرس ها گیر افتاده و در دام خرس ها قرار گرفته که نمیئدونه که باید چکار کنه ولی مردمان و افرادی در انجا قرار دارند و میخواهند به انسان در دام خرسها که گرفتار شده انو نجات بدهند که اون افراد با گوشت و غذایی که به خرسها میدهند که به انسان حمله نکنه و اون مرد را نجات بهند که در اخر نجاتش دادند.