طنز انتقاد پدر به پسر - شبکه‌ما

همیشه پدرهای ما نگران ما و اینده ما هستند و همیشه که الحق این نگرانی ها سازنده هست و هیچ کس مثل پدر و مادر...

طنز انتقاد پدر به پسر

دسته بندی ها:
توضیحات:

همیشه پدرهای ما نگران ما و اینده ما هستند و همیشه که الحق این نگرانی ها سازنده هست و هیچ کس مثل پدر و مادر برای ادم دلسوز نیست و ما اگر هر وقت به حرف های آن ها گوش کنیم باید مطمئن باشیم که با بهترین مشاور صحبت کرده ایم گرچه گاهی پدر مادر ها برای انکه ما به سختی نییفتیم و اذیت نشیم کارهایی را که به صلاحمان هست را نمی گذارند انجام دهیم

 ولی باز هم به نفع ماست و همیشه باید سعی کنیم که به حرفهایشان گوش کنیم تا در زندگی موفق شویم که  اینبار مجموعه طنز شوخی کردم نیز این مسئله را به نوعی طنز در آورده که پسری با کت و شلوار میخواهد برود عروسی و پدرش نصیحتش میکند که این لباس رو از این به بعد بگذار کنار وبرای عروسی استفاده کن و یا اینکه حتما دمپایی خودت را بپوش که ایدز نگیری و خیلی از از این ایرادهایی که فقط پدر و مادر ها نگرانش هستند و با این کار فقط خودشان را خیلی راحت پیر و شکننده می کنند چون نمیدانند که امروزه هیچ بچه ای جبران نمی کند اتفاق می افتد