شتر - شبکه‌ما

دشت های عربستان و صحراهای ان از  دشت ها و صحراهای است که وسعت وسیعی دارند که کمتر کسی میتواند در این صحراهای و دشتهای...

شتر

دسته بندی ها:
توضیحات:

دشت های عربستان و صحراهای ان از  دشت ها و صحراهای است که وسعت وسیعی دارند که کمتر کسی میتواند در این صحراهای و دشتهای عربستان دوام بیارد چون از گرسنگی و تششنگی و مسافت های طولانی از بین می روند مردم عربستان برای رفع اینکه مردم بتونند از این صحراها به خوبی و راحتی عبور و سفر کنند نیاز به حیوانی دارند که طاقت و داوم اینکه در صحراها را داشته باشد لازم دارند که اون حیوان .حیوانی نیست جز شتر قد بلند و با هیکل بزرگ که فقط مخصوص دشت ها و صحراها است و طاقت زیادی در برابر اب و گرسنگی دارد.