فیل ها - شبکه‌ما

یکی بزرگترین حیواناتی که در میان حیوانات هستند که از نظر بزرگی و هیکل و جثه از بقیه حیوانات تنومندتر هستند و قدرت زیادی هم...

فیل ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

یکی بزرگترین حیواناتی که در میان حیوانات هستند که از نظر بزرگی و هیکل و جثه از بقیه حیوانات تنومندتر هستند و قدرت زیادی هم در برا همه حیون ها دارند حیوانی مانند فیل ها هستند که واقعا بزرگی ئ تنومندی برازنده این حیوان است که حیوانی ارام و دیدنی و در نوع خود بی نظیر است و در اینجا که تعداد زیادی هم از این فیل ها را میبینید که در حال حرکت هستند و فیل ها همیشه با هم هستند و گروهی با هم حرکت میکنند و گروهی با هم زنگی میکنند که همیشه در کنار هم هستند و در همه حال مراقب همدیگر هستند.