اسب ها - شبکه‌ما

در میان حیوانات وحشی که در طبیعت حیوانات و قلمرو همه حیوانات وجود داره حیوانهای هم هستند که با انسان ها رابطه ای خوب و...

اسب ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

در میان حیوانات وحشی که در طبیعت حیوانات و قلمرو همه حیوانات وجود داره حیوانهای هم هستند که با انسان ها رابطه ای خوب و محبت امیز دارند و گاه وقتی یعنی بیشتر وقتها و در همه حال به کمک انسان ها امدند وکمک خیلی خوبی برای انسنها بودند که این حیوان کسی نیست جز اسب باوفا و پرقدرت که همیشه و از دوران کهن تا هم اکنون با انسانهابوده و با همدیگر اجین شدند البته با اینکه ایب ها حیواناتی ازاد هستند و دوست دارند در طبیعت باشند و ازارادنه به زندگی خود ادامه دهند ولی همیشه این اسبها در کنار هم ماندند.