عقرب - شبکه‌ما

همیشه در دنیای حیوانات و جانوران  و دنیای ما انسانها حیوانا و جانورانی هستند که دارای زهر و ماده سمی هستند که ممکنه برای هر...

عقرب

دسته بندی ها:
توضیحات:

همیشه در دنیای حیوانات و جانوران  و دنیای ما انسانها حیوانا و جانورانی هستند که دارای زهر و ماده سمی هستند که ممکنه برای هر کسی و هر حیوانی و هر جانوری و هر انسانی کشنده باشد که مارها این ماده سمس رو دارند و خیلی کشنده اس ت و جانوری دیگر بنام رتیل اونم ماده سمی دارد که کشنده است ولی جانور دیگری که هست و تمام کل بدن اون زهردار و اغشته از تمام ماده سمی که فقط یک اپسیلوم ان برای کشتن کافیست جانوری بنام عقرب هست که همه این جانور خطرناک را میشناسند که از هیولا هم هیولاتر است.